1_teplotny snimac Mlynarska 19 Kosice

2_teplotny snimac Nad jazerom Kosice

3_teplotny snimac Juzna trieda Kosice